Posted in Nymburk

dotace Můj klub 2022 – 2.kolo

Dobrý den.

dovoluji si vás upozornit, že Národní sportovní agentura na svých stránkách uveřejnila 2. kolo dotační výzvy Můj klub 2022 s tím, že zahájení příjmu žádostí je od 11. 8. 2022 od 12:00 hod. a ukončení příjmu žádostí je 12. 9. 2022 do 12:00 hod.

NSA tímto mimořádně vypsaným druhým kolem výzvy dává šanci těm subjektům, které v 1. kole výzvy buď žádost vůbec nepodaly nebo jejich podaná žádost vykazovala vady. Oprávněnými žadateli jsou tak pouze subjekty splňující tyto parametry:

  1. a) nepodal žádost v 1. kole výzvy Můj klub 2022,
  2. b) pokusil se podat žádost v 1. kole výzvy Můj klub 2022, avšak pro nesplnění základních náležitostí podání se mělo za to, že žádost nebyla podána, a poskytovatel ho o tom písemně vyrozuměl, nebo
  3. c) řízení o žádosti podané v 1. kole výzvy Můj klub 2022 bylo zastaveno pro opožděné podání žádosti nebo pro nesplnění náležitostí podpisu na žádosti.

 

Více informací a podrobné znění výzvy naleznete na https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022-2-kolo/.

Posted in Nymburk

zahájení DŘ 8.8.2022

Zahájení disciplinárního řízení ze dne 8.8.2022.

08082022

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/260?recordId=53599

 

Posted in Nymburk

rozlosování v IS FAČR

V IS FAČR je zveřejněno rozlosování pro podzimní část ročníku 2022/2023. Kluby mají možnost změny u domácích utkání (ze soboty na neděli, změna času, nikoli změna termínu kola). O změnu mohou kluby žádat pouze na info@ofsnymburk.cz a to do pátku 12.8.2022 do 12,oo hodin. Po tomto termínu bude změna možná pouze po dohodě klubů přes IS FAČR.

 

Posted in Nymburk

NSA – dotace Provoz a údržba 2022

NSA připravila dotační program týkající se provozu a údržby sportovních zařízení pro rok 2022. Ukončení podání žádostí pro tento dotační program je do 31.8.2022.

podrobnější informace naleznete zde: https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/

Výzva-13_2022_Provoz-a-údržba-2022_ve_znění_dodatku-č.-1

Termín podávání žádostí: 1.8.2022 (12:00) – 31.8.2022 (12:00)

Období vzniklých nákladů: 1.1.2022 – 31.12.2022 (úhrada nejpozději do
31.1.2023)

Způsob podání žádosti: *pouze Datovou schránkou* – pokud klub nemá
datovou schránku, je řešením tzv. zmocněnec, který může žádost zaslat
svojí datovou schránkou. Toto řešení má ale určitá pravidla, a pokud ho
využijete, dobře si prostudujte Výzvu

*Oprávněným žadatelem jsou spolky* a pobočné spolky, jejichž předmětem
hlavní činnosti je činnost v oblasti sportu a které jsou *provozovateli
sportovních zařízení*, přičemž dané sportovní zařízení je buď ve
*vlastnictví, nebo v nájmu, výpůjčce či pachtu, a to soustavně alespoň
od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022*. O dotaci nemohou žádat obchodní
společnosti (např. a.s., s.r.o. a podobně).

Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportu
<https://rejstriksportu.cz/…ard> a evidovat v něm provozované
sportovní zařízení, které je předmětem žádosti.
O dotaci si *nemohou* žádat subjekty, které si sportovní zařízení
pronajímají od např. soukromého subjektu, jiného spolku, atp. (bod 6.2.b)
Výše dotace se vypočítává z nákladů na *provoz a údržbu roku 2021*,
přičemž musí činit *minimálně 80.000,-. *Výše samotné dotace pak bude
činit 50% z nákladů 2021 (min. 40.000,-)
*POZOR:* zaměřte se prosím ve Výzvě na článek 12.9, dle kterého je možno
u nákladů na energie, vodné a stočné vycházet z předpokladu nebo již
nasmlouvané ceny pro rok 2022 – musí však být žadatelem doloženo ke dni
vydání Rozhodnutí.
Dalším bodem, na který chceme upozornit, je bod 15.1.g, podle kterého se
za neodstranitelnou vadu žádosti považuje to, že přílohou žádosti není
písemné pověření, pokud žádost podává jiný člen statutárního orgánu než
předseda. Znamenalo by to tedy, že pokud žádost podává např. statutár
místopředseda, musí mu statutár předseda udělit písemné pověření a to k
žádosti přiložit. Tento problém se může týkat kolektivních statutárních
orgánů a NSA pracuje na jeho odstranění – zatím ve výzvě ale je.

V žádosti *není možné* uplatnit žádné osobní náklady zaměstnanců (tzn.
DPP, DPČ, zaměstnanecké poměry)
Jedna z příloh je Úplný výpis z registru skutečných majitelů – tento
dokument vám opět na požádání zajistíme obratem.
Výzva provoz a údržba 2022 oproti výzvám minulým rozšířila rozšířila
okruh *neodstranitelných vad* – vše naleznete v článku 15
Žádost je zpracována prostřednictvím formuláře elektronické žádosti,
uveřejněné na internetové adrese www.dotacesport.cz
<https://dotacesport.cz/>.
Každá sportovní organizace splňující podmínky oprávněného žadatele může
v rámci této Výzvy předložit _pouze jednu žádost_.
Žadatel vyplní elektronický formulář žádosti a na této internetové
adrese odešle. Tímto odesláním ještě žádost není podána! *Žadatel dále
vygeneruje vyplněný formulář žádosti ve formátu PDF a zašle jej ze své
datové schránky do datové schránky poskytovatele
ID vnadiz2*.
Žádost je podána okamžikem, kdy datová zpráva dorazí do datové schránky
poskytovatele. Datová zpráva musí být označena číslem žádosti.
Pokud nemáte zavedenou datovou schránku, velmi doporučujeme si ji
obratem zřídit, což by nemělo trvat více než 2 týdny.
Vzhledem k obsáhlosti Výzvy není možné v tomto informativním mailu
obsáhnout veškerou problematiku. Doporučujeme pečlivě výzvu prostudovat,
za správnost podání dotace zodpovídá statutární orgán spolku.

Posted in Nymburk

termínová listina podzim 2022 – aktualizace mládež

Aktualizovaná termínová listina pro podzimní část ročníku 2022/2023 pro soutěže mládeže. Soutěže přípravek budou zveřejněny do 12.8.2022.

Terminova listina podzim 2022

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/260?recordId=53511

 

Posted in Nymburk

losovací aktiv OFS Nymburk 2022/2023

Rozdělení do skupin a přidělená losovací čísla pro ročník 2022/2023.

Všechna mužstva mají možnost požádat o změnu (výměnu) losovacího čísla na základě dohody s jiným mužstvem a to do pátku 5.8.2022. STK takovéto dohodě klubů vyhoví.

Všechna utkání potom budou zveřejněna v IS FAČR do pátku 12.8.2022.

Všechna mužstva budou mít po zveřejnění utkání v IS FAČR opět možnost požádat o změnu u domácích utkání ve lhůtě kterou stanoví STK. Budeme vás včas informovat.

losovací aktiv 2022-2023

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/260?recordId=53509