Zápis z valné hromady spolku TJ Keramika Chlumčany 2.4.2016

Valná hromada spolku TJ Keramika Chlumčany se uskutečnila v sobotu 2.4.2016 od 18:00 hod. v restauraci U Šlajsů v Chlumčanech.

1) Zahájení valné hromady

Předseda spolku Petr Štych přivítal členy výkonného výboru, delegáty jednotlivých oddílů sdružených v TJ (kopaná, badminton, tenis, SPV) s hlasovacím právem a přítomné hosty. Sdělil, že se jedná o řádnou valnou hromadu, jejímž hlavním úkolem je schválení nových stanov TJ (odpovídajících znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a také volba nového výkonného výboru (jako kolektivního statutárního orgánu TJ) a kontrolní komise TJ na další čtyřleté funkční období. Po úvodu předal slovo tajemníkovi TJ Ivo Regnerovi, který byl stávajícím výkonným výborem pověřen vedením valné hromady.

2) Informace o zapisovateli a ověřovateli zápisu, volba komisí

Přítomní byli informováni, že zápis z jednání VH povede Miluše Chladová a ověřovateli zápisu budou Zdeněk Vlna a Robert Kott. Poté byly zvoleny pracovní komise ve složení navrženém stávajícím výkonným výborem TJ, tj.:
 • mandátová komise – Miloslav Samek (předseda), Miloslav Kozel a Pavel Pitter(13 hlasů)
 • návrhová komise – Zdeňka Bártová (předseda), Jiří Lang a Dana Konečná (14 hlasů)
 • volební komise – Michal Marák (předseda), Jan Tomášek a Aleš Majer (12 hlasů).

3) Zpráva předsedy mandátové komise

Předseda mandátové komise Miloslav Samek uvedl, že k účasti na VH bylo navrženo podle počtu členů celkem 17 delegátů s hlasovacím právem (FO – 8, BO – 4, TO – 3 a SPV – 2 delegáti) a z tohoto počtu je přítomno celkem 15 delegátů, tedy nadpoloviční většina (valná hromada je tedy v souladu s Jednacím řádem TJ Keramika usnášeníschopná).

4) Schválení programu valné hromady

Ivo Regner (pověřený řízením VH) přednesl návrh programu valné hromady, který byl následně hlasy všech 15 delegátů odsouhlasen v tomto znění:
 1. Zahájení VH
 2. Informace o zapisovateli a ověřovateli zápisu, volba komisí
 3. Zpráva předsedy mandátové komise
 4. Schválení programu valné hromady
 5. Kontrola usnesení z minulé řádné valné hromady 20.3.2015
 6. Zpráva o činnosti TJ Keramika Chlumčany v roce 2015
 7. Zpráva o hospodaření TJ v roce 2015
 8. Zpráva revizní komise TJ za rok 2015
 9. Projednání a schválení nových stanov TJ
 10. Projednání a schválení vnitřních předpisů TJ
 11. Diskuze
 12. Zpráva návrhové komise
 13. Volba nového výkonného výboru TJ
 14. Volba nové kontrolní komise TJ
 15. Usnesení
 16. Závěr valné hromady.

5) Kontrola usnesení z minulé řádné valné hromady 20.3.2015

Kontrolu usnesení z minulé řádné valné hromady 20.3.2015 provedla předsedkyně návrhové komise Zdeňka Bártová. Bylo konstatováno, že všechny 4 úkoly (doručení zápisu z valné hromady, vypracování nových stanov, zahájení jednání s obcí ohledně přístavby a rekonstrukce šaten, prověření reklamních tabulí v objektu hřiště) byly splněny.

6) Zpráva o činnosti TJ v roce 2015

Zprávu o činnosti spolku TJ Keramika Chlumčany za období roku 2015 přednesl předseda TJ Petr Štych. Účastníky valné hromady podrobně seznámil nejprve s dosaženými sportovními výsledky v roce 2015 (podle podkladů jednotlivých oddílů v rámci TJ). Ocenil i uskutečněné mimosportovní aktivity (sportovní ples či memoriál J.Škrábka ve fotbale, soustředění BO pod stany na Šumavě, víkendový pobyt SPV v Kašperských Horách, zájezdy členů TO do Paříže a na finále Fed Cupu apod.), přičemž vyzdvihl zejména péči o mládež a její zapojení do činnosti TJ, zejm. u FO a BO (využití kryté haly v Dobřanech). Dále informoval o potížích s údržbou sportovního zařízení ve sportovním areálu (např. havárie vody pro zalévání hřiště, nevyhovující stav trávníku z důvodu mimořádně suchého léta) a nutných opravách chátrající budovy č.p. 295 (objekt šaten). Zmínil se též o jednáních s obcí Chlumčany, která probíhala ve 2. polovině roku nejprve s cílem dosažení dohody o převodu nemovitého majetku na obec a později o případném spolufinancování projektu na přestavbu a rekonstrukci šaten (žádost o investiční dotaci nakonec z důvodu předložení neakceptovatelného rozpočtu nebyla podána). Na závěr svého vystoupení poděkoval všem dobrovolným funkcionářům, trenérům, cvičitelkám a sportovcům za jejich záslužnou práci a vzornou reprezentaci obce Chlumčany.

7) Zpráva o hospodaření TJ v roce 2015

Hospodář TJ Václav Franěk informoval o hospodaření spolku v r. 2015, včetně stavu peněžních prostředků na účtu i v hotovosti k 31.12.2015 (celkem 211.697,68 Kč). Dále uvedl hlavní příjmové a výdajové položky. Dosažené příjmy byly cca o 150 tis. Kč nižší než výdaje.

8) Zpráva revizní komise TJ za rok 2015

Zprávu o činnosti revizní komise TJ přednesl její předseda Jindřich Matoušek. Uvedl, že při prověrce vedení účetních dokladů a účetních knih jednotlivých oddílů, vlastního účetnictví a bankovních výpisů TJ za rok 2015, provedené dne 24.3.2016, nebyly shledány nedostatky.

9) Projednání a schválení nových stanov TJ

Tajemník TJ Ivo Regner všechny přítomné seznámil s úkoly vyplývajícími pro sportovní spolky z nového občanského zákoníku platného od 1.1.2014, o průběhu přípravy nových stanov TJ a základních navrhovaných změnách oproti dosavadním stanovám z r. 1991. Návrh znění nových stanov byl projednán ve všech oddílech a delegátům byl zaslán též jako příloha pozvánky na valnou hromadu, aby se mohli s textem s předstihem podrobně seznámit. Následně proběhlo hlasování a nové stanovy byly v navrženém znění přijaty počtem 15 hlasů.

10) Projednání a schválení vnitřních předpisů TJ

Po schválení nových stanov byli účastníci VH seznámeni rovněž s návrhy 3 vnitřních předpisů TJ. které navazují na znění stanov:
 1. Jednací řád spolku TJ Keramika Chlumčany pro zasedání VH
 2. Volební řád spolku TJ Keramika Chlumčany
 3. Předpis upravující způsob vedení evidence členů spolku TJ Keramika Chlumčany.
Všechny uvedené předpisy byly rovněž schváleny v navrženém znění počtem 15 hlasů delegátů.

11) Diskuze

V rámci diskuze vystoupil člen TO M.Kozel s doplňujícím dotazem ohledně plánované rekonstrukce budovy na hřišti. Dotaz zodpověděli předseda TJ P.Štych a tajemník TJ I.Regner s tím, že statutární orgán TJ bude i nadále ve spolupráci s vedením obce Chlumčany hledat možnosti realizace již vypracovaného projektu, včetně způsobu jeho financování (dotace z prostředků státního rozpočtu podle pravidel vypsaných dotačních titulů).
V rámci tohoto bodu jednání valné hromady byl za vzornou práci s mládeží oceněn věcným darem pan Rudolf Vajaji (člen FO).

12) Zpráva návrhové komise

Předsedkyně návrhové komise TJ Zdeňka Bártová seznámila delegáty s návrhem na složení nového devítičlenného výkonného výboru jako kolektivního statutárního orgánu TJ ve složení navrženém jednotlivými oddíly v rámci TJ (FO – 3 členové, ostatní oddíly – po 2 členech ve výkonném výboru). Dále sdělila jména 3 členů navržených do nové kontrolní komise TJ.

13) Volba členů výkonného výboru TJ

Volba výkonného výboru TJ proběhla za řízení předsedy volební komise Michala Maráka. Členy výkonného výboru byli počtem 14 hlasů zvoleni Zdeněk Hodan, Jindřich Matoušek a Miloslav Samek (za fotbalový oddíl), Jiří Vaněček a Zdeněk Vlna (za badmintonový oddíl), Robert Kott a Ivo Regner (za tenisový oddíl) a Miluše Chladová a Vladimíra Švajcrová (za oddíl SPV).

14) Volba členů kontrolní komise TJ

Členy nové kontrolní komise (dosud revizní komise) TJ byli za řízení předsedy volební komise Michala Maráka počtem 14 hlasů delegátů zvoleni Petr Štych (za fotbalový oddíl), Miloslav Kozel (za tenisový oddíl) a Daniela Kottová (za oddíl SPV).

15) Usnesení z valné hromady

Návrh na usnesení ze zasedání valné hromady přednesla předsedkyně návrhové komise Zdeňka Bártová. Plným počtem 15 hlasů bylo schváleno níže uvedené usnesení:
Valná hromada spolku TJ Keramika Chlumčany, uskutečněná dne 2.4.2016:
a) bere na vědomí zprávu o činnosti spolku TJ Keramika Chlumčany za rok 2015.
b) schvaluje:
 • zprávu o hospodaření, výsledek hospodaření TJ za r. 2015 a zprávu revizní komise TJ za rok 2015
 • nové stanovy spolku TJ Keramika Chlumčany odpovídající požadavkům NOZ
 • vnitřní předpisy TJ – Jednací řád TJ pro zasedání valné hromady, Volební řád TJ a předpis upravující způsob vedení evidence členů TJ.
Nové stanovy a vnitřní předpisy jsou účinné jejich schválením valnou hromadou.
c) zvolila v souladu s novými stanovami a Volebním řádem:
 • nový kolektivní statutární orgán TJ-výkonný výbor ve složení: Zdeněk Hodan, Miluše Chladová, Robert Kott, Jindřich Matoušek, Ivo Regner, Miloslav Samek, Vladimíra Švajcrová, Jiří Vaněček a Zdeněk Vlna
 • kontrolní komisi TJ ve složení: Petr Štych, Daniela Kottová a Miloslav Kozel.
d) ukládá výkonnému výboru TJ Keramika:
 • doručit všem předsedům oddílů, novým členům výkonného výboru a kontrolní komise TJ nejdéle do 14 dnů ode dne ukončení zasedání valné hromady zápis ze zasedání této valné hromady, včetně usnesení
 • zápis ze zasedání valné hromady TJ zveřejnit v souladu s novými stanovami na webových stránkách fotbalového a tenisového oddílu
 • odeslat Krajskému soudu v Plzni návrh na zápis změn do spolkového rejstříku (složení statutárního orgánu a kontrolní komise, včetně funkcionářů zvolených z řad výkonného výboru a předsedy kontrolní komise po ukončení valné hromady) a také nové stanovy TJ k založení do Sbírky listin
 • pokračovat v úzké spolupráci s vedením obce Chlumčany s cílem získat investiční dotaci za účelem realizace projektu na přístavbu a rekonstrukci šaten (budova č. p. 295) v areálu TJ.”

16) Závěr valné hromady

Řídící zasedání poděkoval všem přítomným za jejich účast a upozornil, že po skončení valné hromady budou z řad členů výkonného výboru zvoleni jednotliví funkcionáři TJ (předseda, místopředseda, tajemník a hospodář) a obdobným způsobem dojde i k volbě předsedy kontrolní komise TJ z řad členů této komise.
V Chlumčanech dne 2.4.2016
Zapsala: Miluše Chladová
Obsah zápisu ověřili: Zdeněk Vlna, Robert Kott

Zápis z volby funkcionářů výkonného výboru TJ 2.4.2016

Po ukončení valné hromady proběhla dne 2.4.2016 od 19:30 hod. za účasti 7 z 9 nově zvolených členů výkonného výboru TJ a za řízení předsedy volební komise Michala Maráka volba funkcionářů spolku TJ Keramika Chlumčany z řad těchto členů. Důvodem volby byla skutečnost, že dosavadním funkcionářům TJ skončil v roce 2016 jejich mandát.
Nejprve byl podán návrh na předsedu výkonného výboru spolku TJ Keramika Chlumčany a počtem 6 hlasů byl pro další čtyřleté období do této funkce zvolen Miloslav Samek ml.
Dalšími funkcionáři spolku TJ Keramika Chlunčany byli zvoleni:
 • Zdeněk Hodan (místopředseda TJ) – počtem 6 hlasů
 • Ing. Ivo Regner (tajemník TJ) – počtem 6hlasů
 • Miluše Chladová(hospodář TJ) – počtem 6 hlasů.
Poté následovala volba předsedy kontrolní komise TJ. Do ní byl navržen a následně 2 hlasy zvolen Petr Štych.
Všichni členové výkonného výboru i členové kontrolní komise své funkce přijímají.
Svou svéprávnost a způsobilost vykonávat funkci člena či funkcionáře statutárního orgánu TJ, resp. funkci člena či předsedy kontrolní komise TJ, potvrzují všechny osoby čestným prohlášením. Zároveň souhlasí s tím, že jejich osobní a jiné údaje v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy budou zapsány do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni.
Regulérnost provedení volebního aktu v souladu s novým Volebním řádem TJ potvrzuje svým podpisem též předseda volební komise Michal Marák.
V Chlumčanech 2.4.2016
……………………………………..…
Podpis předsedy volební komise
Zapsala: Miluše Chladová
Obsah zápisu ověřili: Zdeněk Vlna, Robert Kott