Stanovy klubu

Název organizace
Sportovní klub SK LOŠTICE, o.s.
Sídlo organizace:
Loštice, okres Šumperk
Adresa:
Sportovní klub SK LOŠTICE, o.s
ul. Ke koupališti, Loštice, PSČ: 789 83
Sportovní klub SK LOŠTICE, o.s
je občanským sdružením s právní subjektivitou
IČO: 495 61 219
Základní ustanovení:
článek 1.
Název, právní subjektivita, symbolika a sídlo
 1. Sportovní klub SK LOŠTICE, o.s je občanským sdružením s právní subjektivitou, vytvořeným na spolkových demokratických zásadách a nezávislým na politických stranách a hnutích. Sdružuje členy klubu, kteří přijali společný název a symboliku. Je organizátorem a představitelem fotbalu ve Lošticích. Navazuje na činnost SK Loštice založeného v roce 1923.
 2. Sportovní klub SK LOŠTICE, o.s. byl založen na valné hromadě Sportovního klubu SK LOŠTICE dne 17.5.1993, která byla zároveň ustavující členskou schůzí Sportovního klubu SK LOŠTICE, o.s. Ustavující členská schůze schválila osamostatnění fotbalového oddílu od TJ Slavoj Loštice a vytvoření nové sportovní organizace s názvem Sportovní klub SK LOŠTICE, o.s. Za klubové barvy byly vybrány černá a bílá. Klubu bylo přiděleno IČO: 495 61 219. Ustavující členská schůze schválila Stanovy klubu, které byly zaregistrovány u Ministerstva vnitra ČR dne 16.7.1993 pod ev.č.: VS/1-21423/93-R.
 3. Sídlem Sportovního klubu SK LOŠTICE, o.s. je obec Loštice, ul. Ke koupališti v okrese Šumperk.
článek 2.
Poslání
 1. Posláním Sportovního klubu SK LOŠTICE, o.s. je pečovat o komplexní rozvoj fotbalu v obci, vytvářet pro něj všestranné a rovnoprávné podmínky, vést mládež k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a spolupodílet se na boji proti drogové a alkoholové závislosti mládeže.
 2. Své poslání uskutečňuje tím, že:
a) věnuje péči výchově mládeže, usiluje o zpřístupnění sportovní činnosti co nejširšímu okruhu mládeže a připravuje mladé fotbalisty pro dosažení co nejvyšší výkonnosti, 
b) je pořadatelem a organizátorem fotbalových utkání soutěží všech tříd řízených OFS, OKFS a ČMFS, přátelských a přípravných utkání a turnajů, při kterých se řídí pravidly fotbalu vydanými Mezinárodní federací fotbalových asociací a řády a předpisy vydanými ČMFS, OKFS a OFS, kterými jsou zejména soutěžní řád, rozpisy soutěží, registrační řád, disciplinární řád apod., 
c)  organizuje přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a dalších činovníků klubu, zabezpečuje jejich školení a další vzdělávání ve spolupráci ČMFS, OKFS a s OFS,  
d) v souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjí kulturní a společenskou činnost, 
e) provádí základní údržbu sportovního zařízení, které je převzato od obce do bezplatného pronájmu. Ve spolupráci s obecním úřadem řeší další budování a rozšiřování fotbalového areálu,  
f) zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských finančních zdrojů a jejich hospodárné využití, 
g) vede své členy k ochraně veškerého majetku, který je vlastnictvím klubu nebo v jeho užívání,  
h) spolupracuje se všemi tělovýchovnými a sportovními organizacemi, místními podnikateli a firmami i všemi občany, pokud tato spolupráce napomáhá rozvoji fotbalu v obci, 
j) zvláštní pozornost věnuje spolupráci se ZŠ Loštice, zejména s ředitelem školy, s jeho zástupcem a s učiteli tělesné výchovy,   
k) zabezpečuje propagaci fotbalu v místním rozhlase, obecním zpravodaji, v okresním, popřípadě krajském tisku, dále prostřednictvím plakátů a propagačních skříněk.
    3.   Sportovní klub SK LOŠTICE, o.s v zájmu získaných prostředků pro rozvoj fotbalu může jakožto právnická osoba uzavírat dohody s firmami a podnikateli o sponzorování a reklamě, pronajímat sportovní areál, provozovat bufet nebo stánkový prodej při sportovních akcích na základě povolené koncese, organizovat kulturní akce na základě povolení obecního úřadu.
    4.   Sportovní klub SK LOŠTICE, o.s. je členem ČMFS a Českého svazu tělesné výchovy. V rámci ČMFS bylo přiděleno Sportovnímu klubu SK LOŠTICE, o.s identifikační číslo 709 025 a v rámci ČSTV evidenční číslo 3809128.
článek 3
Členství
 1. Členem klubu se může stát každá osoba starší 18 let podáním přihlášky pokud souhlasí se Stanovami klubu. Členství vzniká schválením přihlášky výborem SK a vystavením členského průkazu. Předškolní a školní mládež může získat členství za předpokladu písemného souhlasu zákonných zástupců. Osobní údaje každého člena klubu předané na přihlášce jsou ve smyslu žák. č. 101/2000 sb. evidovány v databázi klubu.
    2.   Mezi základní práva členů patří:
• Účastnit se sportovního, kulturního a společenského dění v rámci klubu.
• Účastnit se školení a akcí, které umožňují odborný a výkonnostní růst.
• Uplatňovat vlastní názory, návrhy a kritiku, vznášet dotazy a připomínky a vyžadovat na ně příslušnou odpověď.
• Požadovat informace o činnosti a hospodaření klubu.
• Účastnit se jednání výkonného výboru sportovního klubu, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování.
• Volit a být volen do všech orgánů sportovního klubu po dovršení věku 18 let.
• Členové mladší 18 let mají právo účastnit se jednání bez možnosti hlasovat a volit.
    3.   Mezi základní povinnosti členů patří:
• Plnit úkoly vyplývající ze Stanov z usnesení Valné hromady a z usnesení Výkonného výboru sportovního klubu.
• Iniciativně se podílet na činnosti klubu a řádně vykonávat přijaté funkce.
• Šetřit a chránit majetek klubu a podílet se na jeho údržbě.
• Řádně a včas platit členské a klubové příspěvky, popřípadě jiné poplatky, pokud tak rozhodla Valná hromada klubu nebo Výkonný výbor klubu.
   4.     Řádné členství zaniká :
• Zrušením, vystoupením člena.
• Vyškrtnutím za neplnění základních povinností.
• Vyloučení pro závažné provinění.
• Úmrtím člena.
• Zánikem klubu.
článek 4
Členské a klubové příspěvky
 1. Členský příspěvek je součástí finančních příjmů klubu, je základním projevem příslušnosti člena k mateřskému klubu. Výši členského příspěvku navrhuje na daný rok Výkonný výbor klubu a schvaluje Valná hromada. Termín zaplacení je do 31.3. daného roku.
 2. Klubový příspěvek je součástí finančních příjmů a jde o příspěvek členů klubu na pokrytí výdajů spojený s tréninkovým procesem a účastí družstev v mistrovských soutěžích. Klubové příspěvky stanovuje na daný rok registrovaným hráčům Výkonný výbor klubu. Ostatní členové platí klubový příspěvek dle rozhodnutí Valné hromady sportovního klubu.
 3. Výběr členských a klubových příspěvků zajišťuje Výkonný výbor klubu, který zároveň rozhoduje o sankcích vůči neplatičům a o využití vybraných příspěvků. Nezaplacení příspěvku ve stanovené výši a ve stanoveném termínu zbavuje člena výhod spojených s placením příspěvků.
 4. Výkonný výbor klubu může svým dlouholetým členům, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj fotbalu v Lošticích, udělit čestné členství. Čestný člen neplatí členské příspěvky.
článek 5
Poplatky
Výkonný výbor klubu je oprávněn určit svým členům další poplatky spojené s výlučným užíváním části majetku klubu.
článek 6
Disciplinární opatření
    1.   Za porušení Stanov sportovního klubu, vnitřních směrnic, soutěžních řádů, hrubou a opakovanou nekázeň, neplnění povinností člena, mohou být jednotlivcům i kolektivům ukládány disciplinární tresty :
a) napomenutí,
b) důtka,
c) zastavení činnosti,
d) zákaz výkonu funkce,
e) odvolání ze soutěže,
f) vyloučení.
    2.   Každý člen má právo zúčastnit se projednávání svého disciplinárního přestupku.
    3.   Disciplinárním orgánem 1. stupně je Výkonný výbor klubu. Odvolacím orgánem je Valná hromada klubu.
článek 7
Sportovní oddíly
Sportovní klub SK LOŠTICE, o.s je tvořen jedním sportovním oddílem, kterým je oddíl fotbalový. Tento oddíl je tvořen sportovními kolektivy benjamínků, žáků, dorostu a mužů, popřípadě dalšími sportovními kolektivy. Přihlášení do mistrovských soutěží provádí Výkonný výbor klubu s ohledem na kvality sportovních kolektivů a finanční možnosti klubu.
článek 8
Orgány klubu
 1. Společné orgány klubu jsou :a) Valná hromada klubu,
                                                b) Výkonný výbor klubu,
                                                c) Revizní komise klubu.
 2. Valná hromada klubu je nejvyšším orgánem klubu. Schází se jednou za rok. Výkonný výbor je povinen svolat Valnou hromadu klubu nejpozději dva týdny před jejím konáním. Valné hromady mají právo zúčastnit se všichni členové klubu. Členové mladší 18-ti let nemají právo hlasovat. V případě nutnosti může Výkonný výbor klubu svolat mimořádnou Valnou hromadu. Řádná Valná hromada musí proběhnout nejpozději do konce února následujícího roku. Každý člen starší 18-ti let má právo předkládat Valné hromadě jakékoliv návrhy související s činností klubu včetně návrhů na předsedu klubu, ostatní členy Výkonného výboru a Revizní komise.
    3.    Valná hromada projednává :
a) zprávu o stavu rozvoje fotbalu obci, o činnosti Výkonného výboru klubu a zprávu Revizní komise,
b) připomínky a podněty k činnosti Výkonného výboru klubu a vyšších orgánů Českomoravského fotbalového svazu a ČSTV,
c) schvaluje plán rozvoje fotbalu na další období a rozpočet finančních prostředků na další období,
    4.   provádí volbu předsedy Výkonného výboru klubu a ostatních členů Výkonného výboru bez určení funkcí a členů revizní komise.
     5.   Do výlučné pravomoci Valné hromady náleží:
a) rozhodování o změně názvu a symboliky klubu,
b) schvalování, rušení a změny ve Stanovách klubu,
c) schvalování a vydávání vnitřních směrnic klubu,
d) odvolání předsedy a dalších členů Výkonného výboru klubu a členů Revizní komise,
e) rozhodnutí o vyloučení člena,
f) rozhodnutí o zrušení klubu včetně stanovení zásad a způsobu vypovídání majetku.
     6.    Výkonný výbor
a) Výkonný výbor klubu má 5-11 členů včetně předsedy. Počet členů Výkonného výboru však musí být lichý pro případ hlasování na jeho jednáních. Ve Výkonném výboru jsou dále funkce místopředsedy, jednatele a hospodáře. Ostatní funkce určuje Výkonný výbor klubu dle potřeby. Funkční období Výkonného výboru je 2 roky, změny v jeho složení může určit každá Valná hromada. V závazných případech např. při dlouhodobé nemoci člena Výkonného výboru může Výkonný výbor pověřit výkonem jeho funkce jiného člena klubu.
b) Výkonný výbor se schází nejméně dvakrát do měsíce:
• zabezpečuje plnění usnesení z Valné hromady, plnění plánu rozvoje fotbalu a dodržování, finančního rozpočtu klubu,
• řídí a organizuje činnost klubu mezi Valnými hromadami,
• vede potřebnou dokumentaci klubu – zápisy z Valných hromad, z jednání Výkonného výboru, pokladní deník, evidenci příjmových a výdajových dokladů, evidenci smluv a písemností důležitých pro činnost klubu a evidenci členské základny,
• vyřizuje písemnosti,
• připravuje podklady pro jednání Valné hromady,.
• vydává tiskopisy a publikace související s činností a historií klubu,
• zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami, společenskými a státními orgány, spolky, podnikateli a jednotlivci.
• zajišťuje optimální využití, provoz a údržbu tělovýchovných zařízení. Zpracovává návrhy a podklady pro výstavbu tělovýchovných zařízení obecnímu zastupitelstvu.
• organizuje mezinárodní sportovní styk jednotlivých kolektivů a celého klubu,
• zvláštní pozornost věnuje spolupráci se ZŠ, zejména s jejím ředitelem v otázkách výuky školní mládeže,
• navrhuje odměny zasloužilým činovníkům klubu,
• přihlašuje zapojení jednotlivých kolektivů do mistrovských a jiných soutěží, zajišťuje jejich účast v těchto soutěžích po organizační stránce,
• jmenuje trenéry a vedoucí k jednotlivým hráčským kolektivům a hodnotí jejich činnost,
• stará se o odborný růst funkcionářů, trenérů, vedoucích, rozhodčích a dalších činovníků klubu,
     7.   Revizní komise
a) Revizní komise je voleným orgánem Valné hromady a má tři členy, včetně předsedy. Provádí kontrolu přezkušování všech právních a finančních operací klubu. Funkční období je 2 roky, změny provádí každá Valná hromada. Členem Revizní komise nesmí být žádný člen Výkonného výboru.
b) Revizní komise provádí namátkové nebo periodické kontroly nejméně dvakrát za rok. S výsledky kontroly seznamuje Výkonný výbor a celkovou zprávu připravuje na Valnou hromadu. Revizní komise je oprávněna požadovat splnění nápravných opatření a při podezření na spáchání trestného činu je povinna na to upozornit orgány, dle Trestního řádu.
článek 9
Společná ustanovení
 1. Volby:
Volba všech orgánů klubu se provádí tajným nebo veřejným hlasováním. Volební období je dvouleté. Volby jsou platné při účasti více než 25% členů starších 18-ti let. Zvoleni jsou ti členové klubu, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Počet členů volených orgánů musí být lichý.
     2.   Právní postavení a majetek klubu :
a) Sportovní klub SK LOŠTICE, o.s. je nezávislou a samostatnou spolkovou organizací s právní subjektivitou. Může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkoprávní odpovědnost. Může k plnění svých úkolů používat obecního nebo jiného majetku, který mu byl smluvně předán do užívání, s právem hospodařit s ním jako s vlastním, s výjimkou zcizení.
b) Za Sportovní klub SK LOŠTICE, o.s. jedná jeho jménem Výkonný výbor klubu, zpravidla prostřednictvím předsedy, místopředsedy, jednatele nebo hospodáře. Právní úkon jménem klubu potvrzený předsedou a dalším členem výkonného výboru se považuje za platný právní úkon.
c) Majetek klubu tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem majetku jsou členské a klubové příspěvky členů a jiné poplatky členů, příjmy z pronájmu tělovýchovného zařízení, ze stánkového prodeje při tělovýchovných a kulturních akcích pořádaných klubem, příjmy ze vstupného, příspěvky a dotace od státu a svazových orgánů, příspěvky a dary jiných organizací, podnikatelů, firem a jednotlivců, příjmy z reklamy a jiné příjmy.
      3.   Hospodaření klubu:
K zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního styku je výbor oprávněn zřídit jedno pokladní stálé místo a jeden běžný účet u Českého peněžního ústavu.
článek l0
Přechodná a závěrečná ustanovení
 1. Sportovní klub SK LOŠTICE, o.s se považuje za pokračovatele sportovní tradice SK Loštice – oddíl kopané, který vznikl v roce 1923.
 2. Sportovní klub SK LOŠTICE, o.s. vznikl jako občanské sdružení na základě schválení Stanov členskou schůzí dne 17.5.1993 a dnem těchto Stanov ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Registrace byla provedena u Ministerstva vnitra ČR dne dne 16.7.1993 pod ev.č.: VS/1-21423/93-R.
 3. Nové Stanovy klubu byly schváleny Valnou hromadou Sportovní klub SK LOŠTICE, o.s. dne 12.12.2008. Schválením nových Stanov klubu končí platnost původních Stanov ze dne 17.5.1993.
 4. Tyto stanovy nabývají účinnost dnem registrace: 29.1.2009.